Terms &  Conditions
Privacy Policies

Vi rekommenderar att du som besökare, användare av våra produkter eller tjänster, företrädare för företag som är kunder, leverantörer eller partners till Self mastery club AB, fysiska personer som kontaktar oss via formulär på vår hemsida, instagram, facebook, TikTok eller prenumererar på våra nyhetsbrev läser igenom detta dokument noggrant. 

Self mastery club AB respekterar din integritet och behandlar alltid dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I detta dokument kommer vi att beskriva och ge närmare information om behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig på Self mastery club AB är Filip Wennesjö.

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om hur vi samlar in, definierar och använder information som kan identifiera dig, såsom ditt namn, e-postadress, andra kontaktuppgifter, onlineidentifierare eller annan information som du tillhandahåller oss när du använder våra webbplatser eller när förlitar sig på våra tjänster.

Dina personuppgifter samlas vanligtvis in från dig eller från företaget eller organisationen som du representerar, t.ex. via e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med evenemang eller möten. Vi kan också få personlig information om dig från våra partners . Vidare kan vi även använda externa informationstjänster för att komplettera befintliga uppgifter, t.ex. med din position och kontaktinformation.

Vår utgångspunkt är inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna
Syftet med att samla in dina uppgifter är nödvändiga för att kunna erbjuda dig den bästa kundupplevelsen av våra tjänster. För att behålla en god kundkontakt och för att kunna utföra de uppdrag och avtal som Self mastery club AB har fått och ingått. En viss del av våra online-program kräver kommunikation från oss utanför vår plattform. Personliga möten med coacherna på Self mastery club AB  sker ofta digitalt. Vi vill även kunna erbjuda marknadsföring från Self mastery club AB i form av erbjudanden, nyheter, kursstarter, motiverande budskap samt allmän information om Self mastery club AB framtidsplaner och visioner. Du har när som helst rätten att kräva upprättelse av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss. Om inget sådan kommunikation sker så sparar Self mastery club AB dina personuppgifter på obestämd tid. För att upprätta personuppgifter eller återkalla ditt samtycke kontaktas [email protected]. Tänk på att återkallelse av samtycke kan komma innebära att vi ej kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som vi får från anmälning till våra program
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev eller andra utskick
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss.

Self mastery club AB delar inte dina personuppgifter med tredje part i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, kunder och/eller partners. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje säkerhetsställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Situationer när dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part listas nedan.

  • Vi använder oss av molnlösningar för att lagra viss information, därför kan personuppgifter komma att överföras till våra leverantörer av molnlösningar.
    • Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer och partners, om leverantörerna eller våra partners behöver dina personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.
    • Vi delar information om kunden till finansieringsföretag vi samarbetar med. Som i sin tur ingår avtal med och kommunicerar direkt med kunden.
    • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter när det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Self mastery club AB gör inte någon av din information tillgänglig för tredje part för deras marknadsföringsändamål.

Self mastery club AB kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter att skyddas och kommer även vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en laglig överföring av personuppgifterna till länder utanför EU. Detta eftersom vi använder oss av tjänster från en IT-leverantör i USA samt från en betallösnings-leverantör i Irland. Vi har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring av personuppgifter.

Self mastery club AB äger allt material i våra online-program och på vår hemsida. Programmens materialet får ej delas eller spridas utan är skyddat av upphovsrätten. Skulle materialet spridas eller delas äger vi rätten att vidta rättsliga åtgärder.

Personalen på Self mastery club AB  har tystnadsplikt. Vi delar ej information om kunder eller klienter utan information som delas under samtal eller i annan form av kommunikation stannar mellan coachen och klienten eller kunden. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att göra dig uppmärksam på dessa ändringar om de tyder på en grundläggande förändring av behandlingen eller är relevanta för behandlingens karaktär eller är relevanta för dig och påverkar dina dataskyddsrättigheter.

 

Vi uppmuntrar inte någon att använda våra program eller tjänster som ett alternativ till medicinsk screening, behandling och/eller vård. Om du för närvarande behandlas av en läkare eller annan läkare för något tillstånd eller sjukdom, vänligen rådfråga din läkare innan du påbörjar våra program eller tjänster, eller ändrar eller modifierar något behandlingsprogram. Vi är inga läkare, utbildade psykologer eller kostexperter. Våra program, uttalanden och åsikter är ej individuell rådgivning. 

 

Du samtycker till att inte använda något obscent, oanständigt eller stötande språk eller att placera material på tjänsten som är ärekränkande, ärekränkande, kränkande, trakasserande, hatiskt, pornografiskt, olagligt, obscent eller på annat sätt stötande (efter ägarens eget gottfinnande) . Vidare får du inte placera något material på tjänsten som är krypterat, utgör skräppost eller otillåten reklam, inkräktar på någons integritet eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller som på annat sätt kränker någon lokal, statlig , nationell eller internationell lag eller förordning. Du samtycker till att endast använda Tjänsten för lagliga ändamål och du erkänner att din underlåtenhet att göra det kan utsätta dig för civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

Du ansvarar för att se till att allt material du tillhandahåller till tjänsten eller lägger upp på tjänstens eller dess forum, inklusive men inte begränsat till text, fotografier och ljud, inte bryter mot upphovsrätten, varumärket, affärshemligheter eller andra personliga eller äganderätter av tredje part, eller publiceras med tillstånd från ägaren till sådana rättigheter. Du samtycker till att tillhandahålla ägaren, på begäran, kopior av alla utgåvor från tredje part för användning av deras innehåll på tjänsten.

Våra program och tjänster är inte avsedd för användare under 18 år. Är du under 18 år och önskar använda våra tjänster eller program så krävs målsmans tillstånd, kontakta [email protected] för vidare dialog. 

Avtal och beställning

Om du registrerar och använder ditt Konto hos Self mastery club AB har du möjlighet att ingå avtal och utföra transaktioner elektroniskt. Du bekräftar att dina elektroniska överföringar utgör ditt avtal och du samtycker till att vara bunden av och betala för sådana avtal och transaktioner. Genom att välja ”köp”, ”ok”, ”jag godkänner” eller annan liknande bekräftelse på godkännande i beställningsprocessen, skickar du en beställning. Alla beställningar måste godkännas av Bolaget. Du samtycker till att alla beställningar som har godkänts av Self mastery club AB är rättsgiltiga och bindande.

En prenumeration inleder du genom att betala en avgift via de vid var tid gällande betalmetoderna från en tredjepartsleverantör. När du är betalande prenumerant hos Self mastery club AB får du även tillgång till videor, livesändningar, arbetsblad och ljudfiler, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för dem som inte är betalande prenumeranter. Betalning via faktura förekommer enbart i undantagsfall. 

​Du kan även välja använda ditt friskvårdsbidrag hos Self mastery club AB.

Vid frågor gällande detta kontakta [email protected]

Self mastery club AB använder sig av en tredjeparts fakturerings-system för att du ska kunna utföra transaktioner elektroniskt. För sådana tjänster gäller de för respektive betalningsmetoden tillämpliga villkor från de externa tredje parter som tillhandahåller betalningsmetoden.

Genom att ingå avtal om de här Avtalsvillkoren samtycker du till att sådana fakturerings- och betaluppgifter som du anger lagras av en tredje part och inte av Self mastery club AB.

​Genom att bli betalande användare godkänner du att Self mastery club AB och/eller angiven tredje part debiterar kostnaden för din prenumeration månadsvis/årsvis eller i enlighet med den prenumerationstyp som du själv har valt ditt betalkort eller bankkonto. När du blir prenumerant debiteras ditt bankkort eller bankkonto den dag du genomför betalningen.

Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid. För en prenumeration årsprenumeration debiteras ditt kort eller bankkonto varje tolv (12) månader. Vid utebliven betalning har Self mastery club AB rätt att pausa tillgången till tjänsten till dess att betalning sker på nytt.

Avgifter och förnyelse

Du samtycker till att betala alla avgifter för varje tjänst du köper eller använder i enligt de vid var tid gällande priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för tjänsten i fråga. 

​Om du har valt att betala avgifterna med betal- eller kreditkort, intygar du att kreditkorts-uppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta Self mastery club AB vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i de här Avtalsvillkor eller om det krävs enligt lag.

​Alla prenumerationer gäller utan bindningstid. Väljer du att avsluta prenumerationen innan tiden för din avlagda betalning löper ut så är du ej berättigad återbetalning. Prenumerationer Self mastery club AB erbjuder till dig kan ske antingen kostnadsfritt, kostnadsfritt under en begränsad period eller mot en avgift. Om prenumerationen tillhandahålls kostnadsfritt under en begränsad period, kommer du att få möjlighet att förnya tjänsten och betala den gällande avgiften, eller att sluta använda Self mastery club AB när den begränsade perioden utlöper. 

​Prenumerationen måste förnyas inom den angivna tidsperioden för att funktionerna ska fungera som tidigare.  Om du väljer att inte förnya, avslutar Self mastery club AB ditt Konto och du kommer inte längre att kunna använda Expand Limitless AB tjänster.

​Prisändring

Self mastery club AB ger dig möjligheten att aktivt göra ett val om att löpande teckna en månadsprenumeration mot en avgift per månad, alternativt i förskott betala din prenumeration för ett antal månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt. Rabattsatser och valbart antal månader kan komma att ändras av Self mastery club AB.

Alla angivna priser är i SEK inklusive moms. Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma, såsom prova-på-erbjudanden. För vid var tid gällande priser och rabatter besök gärna vår webbplats.

Self mastery club AB förbehåller sig rätten att justera avgiften för tjänster och produkter som löper tillsvidare. För tjänster som löper med viss bindningstid äger Self mastery club AB rätt att justera avgiften under bindningstiden endast med hänsyn till för Self mastery club AB ökade kostnader på grund av sådana händelser som avser Force Majeure eller andra omständigheter utanför Self mastery club AB kontroll. Dessa kan vara ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kostnadsökningar i förhållande till underleverantörer på grund av Force Majeure-förhållanden. Self mastery club AB informerar skriftligen om ändring av avgift inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om du inte vill godta ändringen har du rätt att utan extra kostnad säga upp tjänsten senast den dag då ändringen träder i kraft. Du kommer inte påverkas av prisändringen under uppsägningstiden.

Self mastery club ABs onlineprogram och tjänster är ej återbetalningsbara. 

Genom att godkänna Self mastery club ABs Allmänna villkor & Lagring av personuppgifter bekräftar du att du använder tjänsten på egen risk.

 Kontakta oss

Om du har några frågor, klagomål eller andra fundering tveka inte på att kontakta oss.